skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Tác giả/ người sáng tác: Dumas, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIGPETALp, a bHLH transcription factor is involved in the control of Arabidopsis petal size

Szécsi, Judit ; Joly, Caroline ; Bordji, Karim ; Varaud, Emilie ; Cock, Mark ; Dumas, Christian ; Bendahmane, Mohammed; Payet, Laetitia (Editor)

EMBO Journal, 2006, p.3912–3920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; E-ISSN: 1460-2075 ; DOI: 10.1038/sj.emboj.7601270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The integral membrane S-locus receptor kinase of Brassica has serinethreonine kinase activity in a membranous environment and spontaneously forms oligomers in planta

Giranton, Jean-Loïc ; Dumas, Christian ; Cock, J. Mark ; Gaude, Thierry; Cock, J. Mark (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2000, Vol.97(7), pp.3759-3764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.97.7.3759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cock, Jm
  2. Dumas, C
  3. Dumas, Christian
  4. Szécsi, Judit
  5. Cock , J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...