skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Dumas, Cédric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Svalabard: une table à dessin virtuelle pour la modélisation 3D

Huot, Stéphane ; Dumas, Cédric ; Hégron, Gérard

Proceedings of the 16th conference on association francophone d'interaction homme-machine, 30 August 2004, pp.85-92

ISBN: 1581139268 ; ISBN: 9781581139266 ; DOI: 10.1145/1148613.1148626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexibilité et modularité pour la conception d'interactions: le modèle d'architecture logicielle des graphes combinés

Huot, Stéphane ; Dragicevic, Pierre ; Dumas, Cédric

Proceedings of the 18th Conference on l'interaction homme-machine, 18 April 2006, pp.43-50

ISBN: 1595933506 ; ISBN: 9781595933508 ; DOI: 10.1145/1132736.1132742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huot, Stéphane
  2. Dumas, C.
  3. Huot, S.
  4. Dumas, Cédric
  5. Dumas, Cedric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...