skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duggan, Mark, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALPHA V INTEGRIN REZEPTOR ANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'INTEGRINE ALPHA V
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hutchinson, John, H ; LI, Aiwen ; Meissner, Robert, S ; Perkins, James, J ; Steele, Thomas, G ; Wang, Jiabing ; Patane, Michael, A

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LAS INTEGRINAS ALFA V

Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE INTEGRINAS

Duggan, Mark, E ; Meissner, Robert, S ; Hutchinson, John, H ; Halczenko, Wasyl ; Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENZAZEPINON-ALPHA-V-INTEGRIN-REZEPTORANTAGONISTEN
BENZAZEPINONES, ANTAGONISTES DE RECEPTEUR D'INTEGRINE ALPHA V
BENZAZEPINONE ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Meissner, Robert, S ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'ALPHA V INTEGRINE
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Arison, Byron, H ; Cui, Donghui ; Duggan, Mark, E ; Fang, Xiaojun ; Halczenko, Wasyl ; Hutchinson, John, H ; Prueksaritanont, Thomayant ; Subramanian, Raju

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENZAZEPINONES, ANTAGONISTES DE RECEPTEUR D'INTEGRINE ALPHA V
BENZAZEPINONE ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Meissner, Robert, S ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENZAZEPINONES, ANTAGONISTES DE RECEPTEUR D'INTEGRINE ALPHA V
BENZAZEPINONE ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Meissner, Robert, S ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DES INTEGRINES ALPHA V
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Coleman, Paul, J ; Cui, Donghui ; Duggan, Mark, E ; Fang, Xiaojun ; Hutchinson, John, H ; Prueksaritanont, Thomayant ; Silva Elipe, Maria Victoria

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DES INTEGRINES ALPHA V
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Coleman, Paul, J ; Cui, Donghui ; Duggan, Mark, E ; Fang, Xiaojun ; Hutchinson, John, H ; Prueksaritanont, Thomayant ; Silva Elipe, Maria Victoria

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALPHA V INTEGRIN-REZEPTOR-ANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'ALPHA V INTEGRINE
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Arison, Byron, H ; Cui, Donghui ; Duggan, Mark, E ; Fang, Xiaojun ; Halczenko, Wasyl ; Hutchinson, John, H ; Prueksaritanont, Thomayant ; Subramanian, Raju

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALPHA V INTEGRIN-REZEPTOR ANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'ALPHA V INTEGRINE
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Perkins, James, J ; Wang, Jiabing ; Breslin, Michael, J

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANDROGEN-REZEPTOR-MODULATOREN UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG
MODULATEURS DU RECEPTEUR DES ANDROGENES ET LEURS PROCEDES D'UTILISATION
ANDROGEN RECEPTOR MODULATORS AND METHODS OF USE THEREOF

Hutchinson, John, H ; Breslin, Michael, J ; Halczenko, Wasyl ; Duggan, Mark, E ; Harada, Shun-Ichi ; Schmidt, Azriel ; Towler, Dwight ; Sahoo, Soumya, P ; Rodan, Gideon, A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'ALPHA V INTEGRINE
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Perkins, James, J ; Wang, Jiabing ; Breslin, Michael, J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alfa v-integrinreceptorantagonister

Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Perkins, James, J ; Wang, Jiabing ; Breslin, Michael, J

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrinreceptorantagonister

Duggan, Mark, E ; Meissner, Robert, S ; Hutchinson, John, H ; Halczenko, Wasyl ; Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Patane, Michael, A ; Wang, Jiabing ; Perkins, James J

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRIN-REZEPTOR-ANTAGONISTEN

Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hunt, Cecilia ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Smith, Garry, R ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRIN-REZEPTOR-ANTAGONISTEN

Duggan, Mark, E ; Meissner, Robert, S ; Hutchinson, John, H ; Halczenko, Wasyl ; Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Patane, Michael, A ; Wang, Jiabing ; Perkins, James J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRIN-REZEPTOR-ANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Duggan, Mark, E ; Meissner, Robert, S ; Hutchinson, John, H ; Halczenko, Wasyl ; Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Patane, Michael, A ; Wang, Jiabing ; Perkins, James J

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRIN-REZEPTOR-ANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Askew, Ben, C ; Coleman, Paul, J ; Duggan, Mark, E ; Halczenko, Wasyl ; Hartman, George, D ; Hunt, Cecilia ; Hutchinson, John, H ; Meissner, Robert, S ; Patane, Michael, A ; Smith, Garry, R ; Wang, Jiabing

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AlphaV integrin receptor antagoinists

Coleman, Paul, J ; Wasyl Halczenko ; Hutchinson, John, H ; Patane, Michael, A ; Jiabing Wang ; Duggan, Mark, E ; Hartman, George, D ; Meissner, Robert, S ; Perkins, James, J ; Breslin, Michael, J

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duggan, Mark, E
  2. Hutchinson, John, H
  3. Meissner, Robert, S
  4. Halczenko, Wasyl
  5. Coleman, Paul, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...