skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dean, Erin xóa Tác giả/ người sáng tác: Duffin, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health service chiefs call for pay flexibility to reward top workers.(NEWS)

Dean, Erin ; Duffin, Christian

Nursing Standard, July 13, 2011, Vol.25(45), p.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landmark ruling says NHS pay system treats female staff fairly.(NEWS)(United Kingdom. National Health Service)

Dean, Erin ; Duffin, Christian

Nursing Standard, April 8, 2009, Vol.23(31), p.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dean, Erin
  2. Duffin, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...