skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Zinc xóa Tác giả/ người sáng tác: Dudka S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Chemical and biological criteria of agricultural usability of industrial wastes and municipal refuse. 1]. [Polish]
Chemiczne i biologiczne criteria przydatnosci rolniczej odpadow przemyslowych i komunalnych. 1.

Kabata Pendias A. ; Piotrowska M. ; Galczynska B. ; Dudka S. ; Schering Aktiengesellschaft, Berlin (Germany, F.R.).

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Galczynska B.
  2. Kabata Pendias A.
  3. Dudka S.
  4. Schering Aktiengesellschaft, Berlin (Germany, F.R.).
  5. Piotrowska M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...