skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Mortality xóa Tác giả/ người sáng tác: Kornowski, Ran xóa Tác giả/ người sáng tác: Dudek, Dariusz xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Bivalirudin and Paclitaxel-Eluting Stents on Outcomes in Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention of the Left Anterior Descending Artery

Wöhrle, Jochen ; Brodie, Bruce ; Witzenbichler, Bernhard ; Dudek, Dariusz ; Kornowski, Ran ; Metzger, Chris ; Grines, Cindy ; Mcandrew, Thomas C ; Parise, Helen ; Sergie, Ziad ; Mehran, Roxana ; Stone, Gregg W

The American Journal of Cardiology, 15 September 2013, Vol.112(6), pp.753-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2013.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of In-Hospital Major Bleeding on Late Clinical Outcomes After Primary Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction

Suh, Jung-Won ; Mehran, Roxana ; Claessen, Bimmer E ; Xu, Ke ; Baber, Usman ; Dangas, George ; Parise, Helen ; Lansky, Alexandra J ; Witzenbichler, Bernhard ; Grines, Cindy L ; Guagliumi, Giulio ; Kornowski, Ran ; Wöhrle, Jochen ; Dudek, Dariusz ; Weisz, Giora ; Stone, Gregg W

Journal of the American College of Cardiology, 18 October 2011, Vol.58(17), pp.1750-1756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.07.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic Impact of Staged Versus “One-Time” Multivessel Percutaneous Intervention in Acute Myocardial Infarction

Kornowski, Ran ; Mehran, Roxana ; Dangas, George ; Nikolsky, Eugenia ; Assali, Abid ; Claessen, Bimmer E ; Gersh, Bernard J ; Wong, S. Chiu ; Witzenbichler, Bernhard ; Guagliumi, Giulio ; Dudek, Dariusz ; Fahy, Martin ; Lansky, Alexandra J ; Stone, Gregg W

Journal of the American College of Cardiology, 09 August 2011, Vol.58(7), pp.704-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.02.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Witzenbichler, Bernhard
  2. Mehran, Roxana
  3. Dudek, Dariusz
  4. Kornowski, Ran
  5. Dudek, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...