skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Duclos, Catherine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, Nicolas ; Kerdelhué, Gaétan ; Hamek, Saliha ; Hassler, Sylvain ; Boog, César ; Lamy, Jean - Baptiste ; Duclos, Catherine ; Venot, Alain ; Darmoni, Stéfan J

Journal of the American Medical Informatics Association, 2014, Vol. 21(e2), pp.e270-e277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validating the semantics of a medical iconic language using ontological reasoning

Lamy, Jean-Baptiste ; Soualmia, Lina F ; Kerdelhué, Gaëtan ; Venot, Alain ; Duclos, Catherine

Journal of biomedical informatics, February 2013, Vol.46(1), pp.56-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-0480 ; PMID: 22975315 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2012.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lamy, J.-B.
  2. Lamy, Jean-Baptiste
  3. Lamy, Jb
  4. Venot, A
  5. Lamy, Jean - Baptiste

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...