skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duby, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 02 January 2017, Vol.14(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2017.1351184

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 03 July 2017, Vol.14(2), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2017.1418044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memoriam: Dr Dave Galloway (1937-2017)

Duby, Marc

Muziki, 02 January 2017, Vol.14(1), pp.4-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2017.1351186

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 02 January 2018, Vol.15(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2018.1527115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 03 July 2018, Vol.15(2), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2018.1556909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Sounds of a cowhide drum': challenges facing a new African musicology

Duby, Marc

Journal of the Musical Arts in Africa, 03 July 2015, Vol.12(1-2), pp.73-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2015.1129151

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 02 July 2016, Vol.13(2), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2016.1267434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Duby, Marc

Muziki, 02 January 2016, Vol.13(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2016.1248314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alweer "die Alibama"? Reclaiming indigenous knowledge through a Cape Jazz lens

Duby, Marc

Muziki, 02 January 2014, Vol.11(1), pp.99-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-5980 ; E-ISSN: 1753-593X ; DOI: 10.1080/18125980.2014.893101

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duby, Marc
  2. Duby, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...