skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duan, Zhijian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered NRF2-siRNA Is Effective to Interfere with NRF2 Pathways and Improve Chemosensitivity of Human Cancer Cells

Li, Peng-Cheng ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Jilek, Joseph L ; Duan, Zhijian ; Zhang, Qian-Yu ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, January 2018, Vol.46(1), pp.2-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 29061583 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.117.078741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-targeting of DNA, RNA, and protein molecules provides optimal outcomes for treating osteosarcoma and pulmonary metastasis in spontaneous and experimental metastasis mouse models

Jian, Chao ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Zhang, Qianyu ; Qiu, Jing-Xin ; Devere White, Ralph W ; Wun, Theodore ; Lara, Primo N ; Lam, Kit S ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Oncotarget, 09 May 2017, Vol.8(19), pp.30742-30755 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1949-2553 ; PMID: 28415566 Version:1 ; DOI: 10.18632/oncotarget.16372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered Let-7c Inhibits Orthotopic Hepatocellular Carcinoma and Improves Overall Survival with Minimal Immunogenicity

Jilek, Joseph L ; Zhang, Qian-Yu ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Ming

Molecular Therapy - Nucleic Acids, 01 March 2019, Vol.14, pp.498-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2531 ; E-ISSN: 2162-2531 ; DOI: 10.1016/j.omtn.2019.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Synergistic Combination of Mitotic Arrest and Promotion of Apoptosis for Treatment of Pancreatic Adenocarcinoma

Duan, Zhijian ; Chinn, Danielle ; Tu, Mei-Juan ; Zhang, Qian-Yu ; Huynh, Jasmine ; Chen, Justin ; Mack, Philip ; Yu, Ai-Ming ; Kim, Edward J

Translational Oncology, April 2019, Vol.12(4), pp.683-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-5233 ; E-ISSN: 1936-5233 ; DOI: 10.1016/j.tranon.2019.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered Let-7c Inhibits Orthotopic Hepatocellular Carcinoma and Improves Overall Survival with Minimal Immunogenicity.

Jilek, Joseph L ; Zhang, Qian-Yu ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Ming

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Synergistic Combination of Mitotic Arrest and Promotion of Apoptosis for Treatment of Pancreatic Adenocarcinoma.

Duan, Zhijian ; Chinn, Danielle ; Tu, Mei-Juan ; Zhang, Qian-Yu ; Huynh, Jasmine ; Chen, Justin ; Mack, Philip ; Yu, Ai-Ming ; Kim, Edward J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered non-coding RNA agent (BERA) in action

Duan, Zhijian ; Yu, Ai-Ming

Bioengineered, 01 November 2016, Vol.7(6), pp.411-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-5979 ; E-ISSN: 2165-5987 ; DOI: 10.1080/21655979.2016.1207011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duan, Zhijian
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Tu, Mei-Juan
  4. Zhang, Qian-Yu
  5. Yu, Am

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...