skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa Tác giả/ người sáng tác: Duan, Luchun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abiotic factors controlling bioavailability and bioaccessibility of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: Putting together a bigger picture

Yu, Linbo ; Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 01 February 2018, Vol.613-614, pp.1140-1153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremely small amounts of B[a]P residues remobilised in long-term contaminated soils: A strong case for greater focus on readily available and not total-extractable fractions in risk assessment

Umeh, Anthony C ; Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Semple, Kirk T

Journal of Hazardous Materials, 15 April 2019, Vol.368, pp.72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.01.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of benzo[a]pyrene nonextractable residues in soil by Eisenia fetida and associated background-level sublethal genotoxicity (DNA single-strand breaks)

Umeh, Anthony C ; Panneerselvan, Logeshwaran ; Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 15 November 2019, Vol.691, pp.605-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of pH, electrical conductivity and ageing on the extractability of benzo[a]pyrene in two contrasting soils

Meng, Fanbo ; Yang, Xiaodong ; Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Nuruzzaman, Md ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 10 November 2019, Vol.690, pp.647-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duan, L.
  2. Duan, Luchun
  3. Semple, Kirk T.
  4. Naidu, Ravi
  5. Naidu, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...