skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Tác giả/ người sáng tác: Duaa E. Aljubori xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Properties of Lead-Acid Battery Plastic Lightweight Concrete

Duaa E. Aljubori ; Suhair K. Al-Hubboubi ; Abeer I. Alwared

Engineering Journal, 01 December 2018, Vol.24(12), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Waste Lead Acid Battery Plastic to Produce Lightweight Masonry Units

Duaa E. Aljubori ; Suhair K. Al-Hubboubi ; Abeer I. Alwared

Engineering Journal, 01 April 2019, Vol.25(4), pp.90-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...