skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Du Preez, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe

Du Preez, Madely;

Library Hi Tech, 20 November 2009, Vol.27(4), pp.634-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830911007736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Du Preez, Madely
  2. Du Preez, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...