skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Du, Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu content on the precipitation process of Al-Zn-Mg alloys

Fang, Xu ; Du, Yong ; Song, Min ; Li, Kai ; Jiang, Chao

Journal of Materials Science, Dec 1, 2012, Vol.47(23), p.8174(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu and Al on the crystal structure and composition of η (MgZn 2 ) phase in over-aged Al–Zn–Mg–Cu alloys

Fang, Xu ; Song, Min ; Li, Kai ; Du, Yong ; Zhao, Dongdong ; Jiang, Chao ; Zhang, Hong

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(14), pp.5419-5427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6428-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quaternary Al-Fe-Ni-Si phase equilibria in Al-rich corner: experimental measurement and thermodynamic modeling.(Author abstract)

Hao, Dan ; Hu, Biao ; Zhang, Kai ; Zhang, Lijun ; Du, Yong

Journal of Materials Science, Feb 1, Vol.49(3), p.1157(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of pressure and vibration on the thermal decomposition of cubic Ti 1- x Al x N, Ti 1- x Zr x N, and Zr 1- x Al x N coatings: a first-principles study

Wang, Aijun ; Shang, Shun-Li ; Du, Yong ; Chen, Li ; Wang, Jianchuan ; Liu, Zi-Kui

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(21), pp.7621-7627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-6223-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusivities, atomic mobilities, and simulation of ternary eutectic solidification in the Ag–Al–Cu melts

Wang, Rong ; Chen, Weimin ; Tang, Ying ; Zhang, Lijun ; Du, Yong ; Jin, Zhanpeng ; Živković, Dragana

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(12), pp.5979-5991 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9898-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of stamping deformation on microstructure and properties evolution of an Al-Mg-Si-Cu alloy for automotive panels.(Original Paper)

Yang, Mingjun ; Liu, Siliang ; He, Xuwen ; Wang, Jiong ; Kong, Yi ; Zhao, Pizhi ; Li, Kai

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(10), p.5569(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0278-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase equilibria and solidification characteristics of the Al-Sc-Si alloys.(Original Paper)

Zhang, Fan ; Qin, Aning ; Liu, Shuhong ; Wang, Jiong ; Du, Yong

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(3), p.1644(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9487-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and thermodynamics of the key precipitated phases in the Al-Mg-Si alloys from first-principles calculations

Zhao, Dongdong ; Zhou, Liangcai ; Kong, Yi ; Wang, Aijun ; Wang, Jiong ; Peng, Yingbiao ; Du, Yong ; Ouyang, Yifang ; Zhang, Wenqing

Journal of Materials Science, Dec 15, 2011, Vol.46(24), p.7839(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...