skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking xóa Nhan đề tạp chí: EURASIP Journal of Wireless Communications and Networking xóa Tác giả/ người sáng tác: Du, Wan xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and simulation of networked low-power embedded systems: a taxonomy

Du, Wan ; Mieyeville, Fabien ; Navarro, David ; O’Connor, Ian ; Carrel, Laurent

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2014, Vol.2014(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2014-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mieyeville, Fabien
  2. Navarro, D
  3. O'Connor, I
  4. Du, Wan
  5. Du, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...