skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dryander, Jonas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanical Description of the Benjamin Tree of Sumatra. By Jonas Dryander, M. A. Libr. R. S. and Member of the Royal Academy of Sciences at Stockholm; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Dryander, Jonas ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1787, Vol.77, pp.307-309

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanical Description of the Benjamin Tree of Sumatra. By Jonas Dryander, M. A. Libr. R. S. and Member of the Royal Academy of Sciences at Stockholm; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Dryander, Jonas ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1787, Vol.77, pp.307-309

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanical Description of the Benjamin Tree of Sumatra. By Jonas Dryander, M. A. Libr. R. S. and Member of the Royal Academy of Sciences at Stockholm; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Dryander, Jonas ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1787, Vol.77, pp.307-309

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanical Description of the Benjamin Tree of Sumatra. By Jonas Dryander, M. A. Libr. R. S. and Member of the Royal Academy of Sciences at Stockholm; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Dryander, Jonas ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1787, Vol.77, pp.307-309

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

5
Catalogus bibliothecæ historico-naturalis Josephi Banks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalogus bibliothecæ historico-naturalis Josephi Banks

Banks, Joseph, Sir 1743-1820 ; Dryander, Jonas

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalogus bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks

Dryander Jonas ; Banks Joseph Sir, 1743-1820; Royal College of Physicians of Edinburgh (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalogus bibliothecae historico-naturalis Iosephi Banks

Banks, Joseph; Dryander, Jonas

DOI: 10.3931/e-rara-23899

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...