skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Chủ đề: Feedback xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Drummond, Russell xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward harnessing user feedback for machine learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margaret ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.82-91

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216316

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Drummond, R.
  2. Rajaram, V.
  3. Li, Lida
  4. Stumpf, Simone
  5. Burnett, Margaret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...