skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Tác giả/ người sáng tác: Drocourt, Nicolas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomatie médio-byzantine et l’Antiquité

Drocourt, Nicolas

Anabases, 01 March 2008, pp.57-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1774-4296 ; E-ISSN: 2256-9421 ; DOI: 10.4000/anabases.2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Drocourt, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...