skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Downey, Greg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Triumph of Ethernet: Technological Communities and the Battle for the LAN Standard

Downey, Greg

Business History Review, Vol.76(3), pp.617-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greg Downey
  2. Downey, G
  3. Downey, Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...