skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: 2009đến2014 xóa Tác giả/ người sáng tác: Doughney, James xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic dissatisfaction, managerial change and neo-liberalism

Fredman, Nick ; Doughney, James

Higher Education, 2012, Vol.64(1), pp.41-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-011-9479-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic dissatisfaction, managerial change and neo-liberalism

Fredman, Nick ; Doughney, James

Higher Education, Jul 2012, Vol.64(1), pp.41-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-011-9479-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...