skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Doty, D B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the filtration characteristics of stored blood

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, March 1970, Vol.171(3), pp.329-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5416575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiologic changes due to aspiration pneumonitis

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, January 1970, Vol.171(1), pp.73-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5410404 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death associated with multiple pulmonary emboli soon after battle injury

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, March 1970, Vol.171(3), pp.336-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5416576 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moseley, R.V.
  2. Doty, D.B.
  3. Doty, B., Donald
  4. Doty, Donald B.
  5. Moseley, Roer V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...