skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Dotelli, Giovanni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement-clay pastes for stabilization/solidification of 2-chloroaniline

Botta, Donatella ; Dotelli, Giovanni ; Biancardi, Riccardo ; Pelosato, Renato ; Natali Sora, Isabella

Waste management (New York, N.Y.), 2004, Vol.24(2), pp.207-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 14761760 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Botta, Donatella
  2. Pelosato, R
  3. Natali Sora, I
  4. Biancardi, R
  5. Botta, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...