skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Dos Santos, Sara Lopes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Analyses, Gene Expression and Antigenic Profile of the Trans-Sialidase Superfamily of Trypanosoma cruzi Reveal an Undetected Level of Complexity ( T. cruzi Trans-Sialidase/Sialidase-Like Family)

Freitas, Leandro M ; dos Santos, Sara Lopes ; Rodrigues-Luiz, Gabriela F ; Mendes, Tiago A. O ; Rodrigues, Thiago S ; Gazzinelli, Ricardo T ; Teixeira, Santuza M. R ; Fujiwara, Ricardo T ; Bartholomeu, Daniella C; Rodrigues, Mauricio Martins (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(10), p.e25914 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bartholomeu, Daniella C
  2. Mendes, Tiago A. O
  3. Rodrigues-Luiz, Gabriela F.
  4. Rodrigues, Thiago S
  5. Gazzinelli, Ricardo T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...