skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Estudos Históricos (Rio de Janeiro) xóa Tác giả/ người sáng tác: Dos Santos, Pedro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTORIOGRAFIAS PERIFÉRICAS EM PERSPECTIVA GLOBAL OU TRANSNACIONAL: EUROCENTRISMO EM QUESTÃO

Dos Santos, Pedro ; Nicodemo, Thiago ; Pereira, Mateus

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.161-186

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...