skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Doogue, Matt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case of Valproate Induced Hyperammonemic Encephalopathy

Tarafdar, Surjit ; Slee, Mark ; Ameer, Faisal ; Doogue, Matt; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011, 2 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2011/969505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S
  2. Tarafdar, Surjit
  3. Ameer, Faisal
  4. Matt Doogue
  5. Surjit Tarafdar

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Case Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...