skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Donnelly, Mary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From autonomy to dignity : treatment for mental disorders and the focus for patient rights.

DONNELLY, Mary

Law in Context, 2008, Vol.26(2), p.37-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0811-5796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community-based care and compulsion: what role for human rights?

Donnelly, Mary

Journal of law and medicine, May 2008, Vol.15(5), pp.782-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1320-159X ; PMID: 18575178 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...