skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Dong, Z xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSK1 and JNKs mediate phosphorylation of STAT3 in UVA-irradiated mouse epidermal JB6 cells

Zhang, Y ; Liu, G ; Dong, Z

The Journal of biological chemistry, 09 November 2001, Vol.276(45), pp.42534-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11553624 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal transduction pathways involved in phosphorylation and activation of p70S6K following exposure to UVA irradiation

Zhang, Y ; Dong, Z ; Nomura, M ; Zhong, S ; Chen, N ; Bode, A M ; Dong, Z

The Journal of biological chemistry, 15 June 2001, Vol.276(24), pp.20913-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11279232 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of the acid sphingomyelinase pathway in uva-induced apoptosis

Zhang, Y ; Mattjus, P ; Schmid, P C ; Dong, Z ; Zhong, S ; Ma, W Y ; Brown, R E ; Bode, A M ; Schmid, H H ; Dong, Z

The Journal of biological chemistry, 13 April 2001, Vol.276(15), pp.11775-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11278294 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organ-specific distribution of AP-1 in AP-1 luciferase transgenic mice during the maturation process

Zhong, S P ; Ma, W Y ; Quealy, J A ; Zhang, Y ; Dong, Z

American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, February 2001, Vol.280(2), pp.R376-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-6119 ; PMID: 11208564 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dong, Zg
  2. Zhang, Y.
  3. Dong, Zigang
  4. Dong
  5. Zhang, Yiguo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...