skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: Columbia Law Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Donahue, Meghann E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Reports of My Death Are Greatly Exaggerated": Administering Section 5 of the Voting Rights Act after Georgia v. Ashcroft

Meghann E. Donahue

Columbia Law Review, 1 October 2004, Vol.104(6), pp.1651-1685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958 ; DOI: 10.2307/4099378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...