skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Do, Trung Tuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
End-users interface for pratical decision support systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-users interface for pratical decision support systems

Do, Trung Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58416

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Do, Trung Tuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...