skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Tác giả/ người sáng tác: Dixelius, Christina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing the Origin of the Fungal α1 Domain Places Its Ancestor in the HMG-Box Superfamily: Implication for Fungal Mating-Type Evolution

Martin, Tom ; Shun-Wen, Lu ; Ripoll, Daniel ; Dixelius, Christina ; Turgeon, B ; Debuchy, Robert

PLoS One, Dec 2010, Vol.5(12), p.e15199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lu, Shun-Wen
  2. Debuchy, Robert
  3. Shun-Wen Lu
  4. Robert Debuchy
  5. Herman van Tilbeurgh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...