skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Division of Behavioral and Social Sciences and Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary

Hilton, Margaret;; Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005 ; DOI: 10.17226/12514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Reconciling the Access, Privacy, and Confidentiality of Education Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciling the Access, Privacy, and Confidentiality of Education Data

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.37-50

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

3
Balancing Privacy, Confidentiality, and Access at the U.S. Department of Education
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing Privacy, Confidentiality, and Access at the U.S. Department of Education

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.9-22

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

4
Appendix B: Biographical Sketches of Planning Committee Members
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Biographical Sketches of Planning Committee Members

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.93-96

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

5
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.1-8

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

6
The Value of Education Research Using Student and School Records
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of Education Research Using Student and School Records

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.23-36

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

7
Reconciling Access and Confidentiality in Federal Statistical and Health Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciling Access and Confidentiality in Federal Statistical and Health Data

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.51-74

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

8
Reflections and Next Steps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections and Next Steps

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.75-82

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

9
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.83-86

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

10
Appendix A: Workshop Agenda and Participants
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda and Participants

Margaret Hilton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Center for Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

Protecting Student Records and Facilitating Education Research: A Workshop Summary, pp.87-92

ISBN: 9780309127998 ; ISBN: 0309127998 ; E-ISBN: 9780309128001 ; E-ISBN: 0309128005

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...