skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Dion, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parenting practices during middle adolescence and high school dropout.(Report)

Afia, Kamel ; Dion, Eric ; Dupere, Veronique ; Archambault, Isabelle ; Toste, Jessica

Journal of Adolescence, 2019, Vol.76, p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-1971 ; DOI: 10.1016/j.adolescence.2019.08.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dupéré, Véronique
  2. Toste, J.
  3. Dion, E.
  4. Archambault, I.
  5. Toste, Jessica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...