skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Fei xóa Tác giả/ người sáng tác: Ding Baoxin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clamping device capable of replacing flange piece bolts under pressure

LI Liang ; Ding Baoxin ; Zhang Fei

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Fei
  2. Ding Baoxin
  3. LI Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...