skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of the History of Sport xóa Tác giả/ người sáng tác: Dimeo, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saint or Sinner?: A Reconsideration of the Career of Prince Alexandre de Merode, Chair of the International Olympic Committee's Medical Commission, 1967-2002

Dimeo, Paul ; Hunt, Thomas M ; Bowers, Matthew T

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2011, Vol.28(6), pp.925-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.557912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hunt, TM
  2. Bowers, Mt
  3. Bowers, Matthew
  4. Bowers, Matthew T.
  5. Hunt, T.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...