skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: Kosovo xóa Tác giả/ người sáng tác: Dietrich, Frank xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The status of Kosovo - reflections on the legitimacy of secession

Dietrich, Frank

Ethics & Global Politics, 2010, Vol.3(2), p.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16544951 ; E-ISSN: 16546369 ; DOI: 10.3402/egp.v3i2.1983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dietrich, F
  2. Dietrich, Frank
  3. Frank Dietrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...