skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Water Waves xóa Tác giả/ người sáng tác: Dias, Frédéric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of the finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2013, Vol.27(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-011-0252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-fluid model for violent aerated flows

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; Ghidaglia, Jean-Michel

Computers and Fluids, 2010, Vol.39(2), pp.283-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2009.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mathématique, 2007, Vol.345(2), pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X ; DOI: 10.1016/j.crma.2007.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy of tsunami waves generated by bottom motion

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 23, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1098/rspa.2008.0332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissipative Boussinesq equations

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mécanique, 2007, Vol.335(9), pp.559-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0721 ; E-ISSN: 1873-7234 ; DOI: 10.1016/j.crme.2007.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric ; Kervella, Youen

Comptes rendus - Mathématique, 2006, Vol.343(7), pp.499-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X ; DOI: 10.1016/j.crma.2006.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between three-dimensional linear and nonlinear tsunami generation models

Kervella, Youen ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s00162-007-0047-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A compressible two-fluid model for the finite volume simulation of violent aerated flows. Analytical properties and numerical results

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 22, 2009

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water waves generated by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2007

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between three-dimensional linear and nonlinear tsunami generation models

Kervella, Youen ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2007, Vol.21(4), pp.245-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-007-0047-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric ; Kervella, Youen; Kervella, Youen (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2007  (4)
 3. 2008đến2008  (2)
 4. 2009đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dias, Frédéric
 3. Dias, F.
 4. Dutykh, D.
 5. Dias, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...