skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dias, Frédéric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Runup Amplification By Resonant Wave Interactions

Stefanakis, Themistoklis ; Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 24, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.124502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Geophysical Research Letters, 28 June 2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emergence of coherent wave groups in deep-water random sea

Viotti, Claudio ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 03 June 2013, Vol.87(6), p.063001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3755 ; E-ISSN: 1550-2376 ; DOI: 10.1103/PhysRevE.87.063001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John Michael ; Dias, Frédéric; Lafon, Bélinda (Editor)

Geophysical Research Letters, 2013, Vol.40, pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sedimentary layering on tsunami generation

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010, Vol.199(21), pp.1268-1275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2009.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Wave Impact on a Rigid Wall Using a Two–phase Compressible SPH Method

Rafiee, Ashkan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Procedia IUTAM, 2015, Vol.18, pp.123-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The VOLNA code for the numerical modeling of tsunami waves: Generation, propagation and inundation

Dutykh, Denys ; Poncet, Raphaël ; Dias, Frédéric

European Journal of Mechanics / B Fluids, 2011, Vol.30(6), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546 ; E-ISSN: 1873-7390 ; DOI: 10.1016/j.euromechflu.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of the finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2013, Vol.27(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-011-0252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Run-up amplification of transient long waves

Stefanakis, Themistoklis ; Xu, Shanshan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

Quarterly of Applied Mathematics, 22 January 2015, Vol.73, pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-569X ; E-ISSN: 1552-4485

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the modelling of tsunami generation and tsunami inundation

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; O'Brien, Laura ; Renzi, Emiliano ; Stefanakis, Themistoklis; Dutykh, Denys (Editor)

Procedia IUTAM, 28 February 2014, Vol.10, pp.338-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-fluid model for violent aerated flows

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; Ghidaglia, Jean-Michel

Computers and Fluids, 2010, Vol.39(2), pp.283-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2009.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of wave impact on a rigid wall using a two--phase compressible SPH method

Rafiee, Ashkan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 4, 2013

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of wave impact on a rigid wall using a two--phase compressible SPH method

Rafiee, Ashkan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Arxiv ID: 1306.0769

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The conformal-mapping method for surface gravity waves in the presence of variable bathymetry and mean current

Viotti, Claudio ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

Procedia IUTAM, 01 February 2014, Vol.11, pp.110-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Run-up amplification of transient long waves

Stefanakis, Themistoklis ; Xu, Shanshan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Arxiv ID: 1212.5689

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Run-up amplification of transient long waves

Stefanakis, Themistoklis ; Xu, Shanshan ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 19, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Force of a Tsunami on a Wave Energy Converter

O'Brien, Laura ; Christodoulides, Paul ; Renzi, Emiliano ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 10, 2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Force of a Tsunami on a Wave Energy Converter

O'Brien, Laura ; Christodoulides, Paul ; Renzi, Emiliano ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Arxiv ID: 1209.1889

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the modelling of tsunami generation and tsunami inundation

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys ; O'Brien, Laura ; Renzi, Emiliano ; Stefanakis, Themistoklis

Arxiv ID: 1209.1888

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (13)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dias, Frédéric
 3. Dias, F
 4. Dutykh, D
 5. Dias, Frederic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...