skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Diamond, Larry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facing upto the democratic recession

Diamond, Larry

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(1), pp.141-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE COMING WAVE

Diamond, Larry

Journal of Democracy, Jan 2012, Vol.23(1), pp.5-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE NEED FOR A POLITICAL PACT

Diamond, Larry

Journal of Democracy, Oct 2012, Vol.23(4), pp.138-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHY ARE THERE NO ARAB DEMOCRACIES?

Diamond, Larry

Journal of Democracy, Jan 2010, Vol.21(1), pp.93-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIBERATION TECHNOLOGY

Diamond, Larry

Journal of Democracy, Jul 2010, Vol.21(3), pp.69-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's Third Wave Today

Diamond, Larry

Current History, Nov 2011, Vol.110(739), pp.299-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petroleum to the People: Africa's Coming Resource Curse-and How to Avoid It

Diamond, Larry ; Mosbacher, Jack

Foreign Affairs, Sep/Oct 2013, Vol.92(5), pp.86-98

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamist Parties and Democracy

Anonymous

Journal of Democracy, Jul 2008, Vol.19(3), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Decline: How Washington Can Reverse the Tide

Diamond, Larry

Foreign Affairs, Jul/Aug 2016, Vol.95(4), pp.151-159

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Next Democratic Century

Diamond, Larry

Current History, Jan 2014, Vol.113(759), pp.8-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A QUARTER-CENTURY OF PROMOTING DEMOCRACY

Carothers, Thomas ; Elshtain, Jean ; Diamond, Larry ; Ibrahim, Anwar ; Bangura, Zainab

Journal of Democracy, Oct 2007, Vol.18(4), pp.112-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRAQ'S YEAR OF VOTING DANGEROUSLY

Dawisha, Adeed ; Diamond, Larry

Journal of Democracy, Apr 2006, Vol.17(2), pp.89-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2006.0025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Democracy and Prebendalism in Nigeria : Critical Interpretations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Prebendalism in Nigeria : Critical Interpretations

Adebanwi, Wale ; Obadare, Ebenezer ; Diamond, Larry

E-ISBN: 9781137280770 E-ISBN: 1137280778 DOI: 10.1057/9781137280770 ISBN: 9781137280763

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RULE OF LAW VERSUS THE BIG MAN

Diamond, Larry

Journal of Democracy, Apr 2008, Vol.19(2), pp.138-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2008.0029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting democracy: foreign policy imperative?

Diamond, Larry

Great Decisions, 1 January 2012, Issue, pp.19-32

ISSN: 0072727X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seymour Martin Lipset. 1959. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." "American Political Science Review" 53 (March): 69-105

Diamond, Larry

The American Political Science Review, 1 November 2006, Vol.100(4), pp.675-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development, and International Policies

Diamond, Larry

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Went Wrong in Iraq

Diamond, Larry

Foreign Affairs, 1 September 2004, Vol.83(5), pp.34-56

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20034066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Deal with the Devil [with Reply]

Smith, Tony ; Diamond, Larry

Foreign Affairs, 1 November 2004, Vol.83(6), pp.130-133

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20034143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing for the Long Haul in Iran: A Dual-Track Strategy for Arms Control and Democratization

Milani, Abbas ; Mcfaul, Michael ; Diamond, Larry

The Brown Journal of World Affairs, 1 January 2006, Vol.12(2), pp.259-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (6)
 2. 1992đến2002  (9)
 3. 2003đến2007  (13)
 4. 2008đến2013  (14)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Bình xét khoa học  (14)
 3. Tin tức  (6)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Diamond, Larry
 2. Diamond, L.
 3. Larry Diamond
 4. Lipset, Seymour
 5. Linz, Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...