skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản X-Ray Diffraction xóa Tất cả các phiên bản Di, Xinjie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 11/1/2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feng, Zhongyuan
  2. Wang, Dongpo
  3. Liu, Xiaoqian
  4. Li, Yezheng
  5. Meng, Xianqun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...