skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Tác giả/ người sáng tác: Dewière, Rémi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Discours historique de l’estat du royaume de Borno, genèse et construction d’une histoire du Borno par un captif de Tripoli au XVIIe siècle

Dewière, Rémi

Afriques, 14 May 2014

E-ISSN: 2108-6796 ; DOI: 10.4000/afriques.1170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dewière, Rémi
  2. Rémi Dewière

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...