skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lancet xóa Tác giả/ người sáng tác: Devi, Sharmila xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US health care still failing ethnic minorities

Devi, Sharmila

Lancet (London, England), 07 June 2008, Vol.371(9628), pp.1903-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 18543412 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Devi, S
  2. Devi, Sharmila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...