skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Deus, Helena F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGUIA: autonomous graphical user interface assembly for clinical trials semantic data services

Hayashi Yuki ; Vasconcelos Ana T ; Deus Helena F ; Correa Miria C ; Ajani Jaffer A ; Patnana Srikrishna V ; Almeida Jonas S

BMC Medical Informatics and Decision Making, 01 October 2010, Vol.10(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6947 ; E-ISSN: 1472-6947 ; DOI: 10.1186/1472-6947-10-65

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semantic Web Management Model for Integrative Biomedical Informatics (Integrative Bioinformatics)

Deus, Helena F ; Stanislaus, Romesh ; Veiga, Diogo F ; Behrens, Carmen ; Wistuba, Ignacio I ; Minna, John D ; Garner, Harold R ; Swisher, Stephen G ; Roth, Jack A ; Correa, Arlene M ; Broom, Bradley ; Coombes, Kevin ; Chang, Allen ; Vogel, Lynn H ; Almeida, Jonas S; Ben-jacob, Eshel (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(8), p.e2946 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S3QL: A distributed domain specific language for controlled semantic integration of life sciences data

Deus, Helena F ; Correa, Miriã C ; Stanislaus, Romesh ; Miragaia, Maria ; Maass, Wolfgang ; De Lencastre, Hermínia ; Fox, Ronan ; Almeida, Jonas S

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.12, p.285-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-12-285 ; PMCID: 3155508 ; PMID: 21756325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S3DB core: a framework for RDF generation and management in bioinformatics infrastructures

Almeida, Jonas S ; Deus, Helena F ; Maass, Wolfgang

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.387-387 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-387 ; PMCID: 2918582 ; PMID: 20646315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Almeida, Jonas S
  2. Deus, Helena
  3. Deus, Helena F
  4. Almeida, Jonas
  5. Deus Helena F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...