skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Destexhe, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatiotemporal dynamics of neocortical excitation and inhibition during human sleep

Peyrache, Adrien ; Dehghani, Nima ; Eskandar, Emad N ; Madsen, Joseph R ; Anderson, William S ; Donoghue, Jacob A ; Hochberg, Leigh R ; Halgren, Eric ; Cash, Sydney S ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 January 2012, Vol.109(5), pp.1731-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1109895109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache, Adrien ; Battaglia, Francesco P ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 October 2011, Vol.108(41), pp.17207-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1103612108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperpolarization-activated graded persistent activity in the prefrontal cortex

Winograd, Milena ; Destexhe, Alain ; Sanchez-Vives, Maria V

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 May 2008, Vol.105(20), pp.7298-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0800360105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wilson-Cowan model, 36 years later

Destexhe, Alain ; Sejnowski, Terrence J

Biological Cybernetics (Modeling), July 2009, Vol.101(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-009-0328-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal Hodgkin-Huxley type models for different classes of cortical and thalamic neurons

Pospischil, Martin ; Toledo-Rodriguez, Maria ; Monier, Cyril ; Piwkowska, Zuzanna ; Bal, Thierry ; Frégnac, Yves ; Markram, Henry ; Destexhe, Alain

Biological Cybernetics (Modeling), November 2008, Vol.99(4-5), pp.427-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-008-0263-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Destexhe, A
  2. Destexhe, Alain
  3. Destexhe , Alain
  4. Alain Destexhe
  5. Peyrache, Adrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...