skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Tác giả/ người sáng tác: Desplat, Patrick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Articulation of Religious Identities and their Boundaries in Ethiopia: Labelling Difference and Processes of Contextualization in Islam

Desplat, Patrick

Journal of Religion in Africa, 2005, Vol.35(4), pp.482-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200 ; E-ISSN: 1570-0666 ; DOI: 10.1163/157006605774832171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Desplat, P.
  2. Desplat, Patrick
  3. Patrick Desplat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...