skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Năm xuất bản: Trước1988 xóa Tác giả/ người sáng tác: Desbarats, Jacqueline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indochinese Resettlement in the United States

Desbarats, Jacqueline

Annals of the Association of American Geographers, 01 December 1985, Vol.75(4), pp.522-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1111/j.1467-8306.1985.tb00091.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacqueline Desbarats
  2. Desbarats, Jacqueline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...