skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Life Sciences, General xóa Tác giả/ người sáng tác: Dertinger, Hermann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Molecular Radiation Biology: The Action of Ionizing Radiation on Elementary Biological Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Radiation Biology: The Action of Ionizing Radiation on Elementary Biological Objects

Dertinger, Hermann ; Jung, Horst; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Heidelberg Science Library,

ISBN: 9781468462470 ; ISBN: 1468462474 ; DOI: 10.1007/978-1-4684-6247-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, Horst
  2. Gresham, P. A.
  3. Hüber, R. P. O.
  4. Dertinger, Hermann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...