skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Derouen, Karl xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Short‐Term Effects of Mediation on Low‐Intensity Civil Wars

Derouen, Karl ; Möller, Frida

Negotiation Journal, October 2013, Vol.29(4), pp.413-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-4526 ; E-ISSN: 1571-9979 ; DOI: 10.1111/nejo.12035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Wiley (CrossRef)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Derouen, Karl
  2. Möller, Frida
  3. Moller, Frida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...