skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Tác giả/ người sáng tác: Dermine, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic cells infected with recombinant fowlpox virus vectors are potent and long-acting stimulators of transgene-specific class I restricted T lymphocyte activity

Brown, M ; Zhang, Y ; Dermine, S ; De Wynter, E A ; Hart, C ; Kitchener, H ; Stern, P L ; Skinner, M A ; Stacey, S N

Gene therapy, October 2000, Vol.7(19), pp.1680-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128 ; PMID: 11083477 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stacey, S
  2. Stern, P.L.
  3. Brown, M.
  4. Zhang, Y.
  5. Kitchener, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...