skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Chủ đề: Artificial Intelligence xóa Cơ sở dữ liệu: BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Denning, Peter J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exponential laws of computing growth

Denning, Peter ; Lewis, Ted

Communications of the ACM, 20 December 2016, Vol.60(1), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2976758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Denning, Peter
  2. Lewis, Ted
  3. Lewis, T.G.
  4. Lewis, Ted G.
  5. Denning, Peter J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...