skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Deng, Zhenglai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

Deng, Zhenglai;

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. World Scientific Books  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. iG Library Premium Collection  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deng, Zhenglai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...