skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Polymer Sciences xóa Tất cả các phiên bản Deng, Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature-dependent longitudinal tensile strength model for short-fiber-reinforced polymer composites considering fiber orientation and fiber length distribution

Li, Ying ; Li, Weiguo ; Deng, Yong ; Shao, Jiaxing ; Ma, Jianzuo ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Zhang, Xianhe ; Zhang, Xuyao ; Chen, Liming ; Peng, Fanglan

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(17), pp.12190-12202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2517-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...